top of page

Group

Public·48 members

Download Oktay New Transkripsiyon and Start Transcribing Ottoman Turkish Texts TodayOsmanlı Türkçesine yeni başlayanların karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri de, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri transkripsiyonlu bir şekilde Türkiye Türkçesine aktarırken ortaya çıkan, Türkiye Türkçesi alfabesinde karşılığı bulunmayan harflerin hangi işaret ile gösterileceği meselesidir. Bu durumu göz önüne alarak, bir "Osmanlıca Transkripsiyon Alfabesi"ni tablo hâline getirip Osmanlıca öğrenenlerin kullanımına sunmayı uygun gördüm.
oktay new transkripsiyon indir


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page