top of page

Group

Public·48 members

Ramayana: Kawya Nu Diwangun Ku Séloka-Séloka Bahasa SundaCerita Ramayana Ti Bahasa Sunda: Wiracarita Hindu Nu Dipikaresep Ku Urang Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda nyaéta salah sahiji wiracarita Hindu nu kacida dipikaresep ku urang Sunda. Cerita ieu ngandung hikmah-hikmah nu bisa dijadikeun panutan dina hirup. Cerita ieu nyaritakeun babagaimana Rama, putra prabu Dasarata ti Ayodhya, ngalawan Rahwana, raja Alengka, nu ngalalakonan Sinta, istri Rama.
cerita ramayana ti bahasa sundaCerita Ramayana ti bahasa Sunda ditulis dina wangun séloka sajumlah 24.000, unggal séloka diwangun ku suku kecap. Cerita ieu dibabarkeun ku para dalang Sunda dina wangun wayang golek atawa wayang kulit. Cerita ieu ogé dibabarkeun dina wangun carita pondok atawa carita lemes dina acara-acara adat atawa budaya Sunda.


Asal Usul Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda asalna datang ti India, tempatna cerita ieu ditulis ku Walmiki, salah sahiji pujangga Hindu nu kolot. Cerita ieu masuk ka Nusantara sacara lisan atawa tulisan ku para pedagang, pendeta, atawa raja-raja India nu ngahubungan diri jeung Nusantara.


Cerita Ramayana ti bahasa Sunda disesuaikan jeung budaya Sunda ku para pujangga Sunda nu ngadaptasi cerita aslina. Salah sahiji pujangga Sunda nu misahkeun diri dina nyieun cerita Ramayana nyaéta Kangjeng Sunan Gunung Jati, nu nyiptakeun carpon Ramayana Cirebon nu ngagambarkeun babagaimana Rama ngajadikeun Rahwana jadi muridna.


Isi Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngawengku sababaraha babak utama, antarana:


 • Babak Baladewa: nyaritakeun babagaimana Rama disingkirkeun ti nagara ku ibuna sorangan, Kaikeyi, nu hoyong putrana sorangan, Bharata, jadi raja gantina Dasarata. Rama disuruh ninggalkeun nagara salila 14 taun sarta dibarengan ku istri jeung adina. • Babak Alengka: nyaritakeun babagaimana Rahwana ngalalakonan Sinta nalika Rama jeung adina, Laksmana, keur ngahareupan rusa emas nu aslina Marica, salah sahiji bala Rahwana. Rama jeung Laksmana dibantos ku Hanoman jeung Sugriwa, raja kera ti Kiskenda, pikeun ngaleupaskeun Sinta ti Alengka. • Babak Gubug: nyaritakeun babagaimana Rama ngadegkeun gubug di tengah-tengah sagara pikeun ngahubungan Jawa jeung Alengka. Rama dibantos ku para kera nu ngajugjug batu sarta kayu pikeun ngadegkeun gubug ieu. • Babak Brubuh: nyaritakeun babagaimana Rama ngajantenkeun perang gedé jeung Rahwana di Alengka. Rama dibantos ku para kera sarta para ksatria Ayodhya nu dipimpin ku Bharata. Rama bisa ngalahkeun Rahwana ku panah sakti nu dipibere ku Batara Guru. • Babak Palawija: nyaritakeun babagaimana Rama balik deui ka Ayodhya jeung disambut ku wargana nu gumbira. Rama dis coronakeun jadi raja Ayodhya sarta ngawayakeun tata krama Ramawijaya, nu hartina tata krama anu mibanda kawijakan jeung kasucian.Hikmah Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngandung sababaraha hikmah nu bisa dijadikeun panutan dina hirup. Sababaraha hikmah éta antarana:


 • Hikmah kaulinan: nyaritakeun babagaimana urang kudu patuh jeung hormat ka pamarentah anu bener jeung adil. Sapertos Rama anu patuh ka titah ibuna sorangan sarta Bharata anu hormat ka kakakna. • Hikmah kasaktian: nyaritakeun babagaimana urang kudu milu jeung baktos ka Gusti anu Maha Kuasa. Sapertos Rama anu milu jeung baktos ka Batara Wisnu anu mangrupa inkarnasina. • Hikmah kabaktian: nyaritakeun babagaimana urang kudu setia jeung cinta ka pasangan anu halal. Sapertos Rama anu setia jeung cinta ka Sinta sarta teu kapengpeng ku indung Rahwana. • Hikmah kasatrian: nyaritakeun babagaimana urang kudu berani jeung tangguh dina ngadéfkeun kaayaan anu bener jeung luhur. Sapertos Rama anu berani jeung tangguh dina ngalawan Rahwana anu jahat jeung angkara. • Hikmah kasahajaan: nyaritakeun babagaimana urang kudu rendah diri jeung teu sombong dina ngadamel sagala perkawis. Sapertos Rama anu rendah diri jeung teu sombong nalika jadi raja Ayodhya sarta miosan ka wargana.Éta téh sababaraha hikmah ti cerita Ramayana ti bahasa Sunda nu bisa dijadikeun panutan dina hirup. Mun hayang ningali atawa maca lengkepna cerita ieu, bisa ningali atawa maca di dieu:


Ramayana - Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Cerita Wayang Ramayana Dalam Bahasa Sunda PDF - Scribd


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda [PATCHED] - sway.office.com


Pengaruh Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngarupakeun salah sahiji wiracarita Hindu nu paling loba ngaruhna ka budaya Sunda. Cerita ieu ngawangun nilai-nilai moral, estetis, jeung religius nu jadi acuan dina hirup urang Sunda. Cerita ieu ogé ngajadikeun sumber inspirasi pikeun karya-karya seni jeung sastra Sunda.


Salah sahiji karya seni Sunda nu dipengaruhi ku cerita Ramayana nyaéta wayang golek. Wayang golek nyaéta salah sahiji bentuk wayang nu dipikaresep ku urang Sunda. Wayang golek mangrupa boneka kayu nu diwangun ku dalang dina panggung. Wayang golek biasana dibabarkeun dina wangun carangan atawa lakon nu ngandung unsur-unsur ti cerita Ramayana.


Salah sahiji karya sastra Sunda nu dipengaruhi ku cerita Ramayana nyaéta carpon Ramayana Cirebon. Carpon Ramayana Cirebon nyaéta salah sahiji carpon Sunda nu ditulis ku Kangjeng Sunan Gunung Jati dina abad ka-16. Carpon ieu ngagambarkeun babagaimana Rama ngajadikeun Rahwana jadi muridna sarta ngajelaskeun makna-makna simbolis ti cerita Ramayana.


Kesimpulan Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda nyaéta wiracarita Hindu nu kacida dipikaresep ku urang Sunda. Cerita ieu nyaritakeun babagaimana Rama ngalawan Rahwana nu ngalalakonan Sinta. Cerita ieu ngandung hikmah-hikmah nu bisa dijadikeun panutan dina hirup. Cerita ieu ogé ngaruh ka budaya, seni, jeung sastra Sunda.


Mun hayang ningali atawa maca lengkepna cerita ieu, bisa ningali atawa maca di dieu:


Ramayana - Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Perbedaan Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda Jeung Ti Basa Séjén
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda teu sarua persis jeung cerita Ramayana ti basa séjén. Aya sababaraha perbedaan nu bisa ditemukeun dina cerita ieu. Sababaraha perbedaan éta antarana:


 • Perbedaan tokoh: dina cerita Ramayana ti basa séjén, Rama ngan boga tilu adi, nyaéta Bharata, Laksmana, jeung Satrugna. Dina cerita Ramayana ti bahasa Sunda, Rama boga opat adi, nyaéta Bharata, Laksmana, Satrugna, jeung Sugriwa. • Perbedaan tempat: dina cerita Ramayana ti basa séjén, Alengka nyaéta nagara nu aya di pulo Lanka nu aya di selatan India. Dina cerita Ramayana ti bahasa Sunda, Alengka nyaéta nagara nu aya di Jawa Kulon nu aya di kidul Jawa. • Perbedaan alur: dina cerita Ramayana ti basa séjén, Rama ngalawan Rahwana salila 14 taun ninggalkeun nagara. Dina cerita Ramayana ti bahasa Sunda, Rama ngalawan Rahwana salila 12 taun ninggalkeun nagara. • Perbedaan akhir: dina cerita Ramayana ti basa séjén, Rama nguji kasucian Sinta ku cara nyuruhna leumpang ka api. Dina cerita Ramayana ti bahasa Sunda, Rama teu nguji kasucian Sinta tapi langsung nyambutna deui.Kritik Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda ogé kagungan sababaraha kritik nu ditujukeun ku para ahli jeung pintonan. Sababaraha kritik éta antarana:


 • Kritik sajarah: sababaraha ahli nyanghareupan babagaimana cerita Ramayana bisa masuk ka Nusantara sarta kapan ieu terjadi. Sababaraha ahli ngabogaan pendapat anu béda-béda ngeunaan asal usul jeung waktu masukeunna cerita ieu. • Kritik budaya: sababaraha ahli nyanghareupan babagaimana cerita Ramayana bisa disesuaikan jeung budaya Sunda sarta naon dampakna ka budaya Sunda. Sababaraha ahli ngabogaan pendapat anu béda-béda ngeunaan adaptasi jeung pengaruhna cerita ieu. • Kritik moral: sababaraha pintonan nyanghareupan babagaimana cerita Ramayana bisa dijadikeun panutan moral dina hirup modérn. Sababaraha pintonan ngabogaan pendapat anu béda-béda ngeunaan hikmah jeung relevansina cerita ieu.Éta téh sababaraha perbedaan jeung kritik ti cerita Ramayana ti bahasa Sunda nu bisa dijadikeun bahan diskusi jeung refleksi. Mun hayang ningali atawa maca lengkepna cerita ieu, bisa ningali atawa maca di dieu:


Ramayana - Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Keunikan Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda ogé kagungan sababaraha keunikan nu teu kapanggih dina cerita Ramayana ti basa séjén. Aya sababaraha keunikan nu bisa ditemukeun dina cerita ieu. Sababaraha keunikan éta antarana:


 • Keunikan bahasa: cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngagunakeun bahasa Sunda nu kuna jeung kasar. Cerita ieu ngagunakeun istilah-istilah nu teu kapake deui dina basa Sunda modérn. Cerita ieu ogé ngagunakeun wangun séloka nu ngandung ukuran jeung irama anu khusus. • Keunikan gaya: cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngagunakeun gaya nyaritakeun nu lemes jeung lucu. Cerita ieu ngagabungkeun unsur-unsur drama, komédi, jeung romantika dina babaraha babak. Cerita ieu ogé ngagabungkeun unsur-unsur lokal, mitos, jeung filsafat dina babaraha lakon. • Keunikan pesan: cerita Ramayana ti bahasa Sunda ngagunakeun pesan nu luhur jeung mibanda makna simbolis. Cerita ieu ngajelaskeun babagaimana urang kudu ngalakukeun dharma, nyaéta tugas jeung tanggung jawab anu bener jeung luhur. Cerita ieu ogé ngajelaskeun babagaimana urang kudu ngawangun sifat-sifat anu alus jeung mulia.Éta téh sababaraha keunikan ti cerita Ramayana ti bahasa Sunda nu bisa dijadikeun bahan apresiasi jeung analisis. Mun hayang ningali atawa maca lengkepna cerita ieu, bisa ningali atawa maca di dieu:


Ramayana - Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Kesimpulan
Cerita Ramayana ti bahasa Sunda nyaéta wiracarita Hindu nu kacida dipikaresep ku urang Sunda. Cerita ieu nyaritakeun babagaimana Rama ngalawan Rahwana nu ngalalakonan Sinta. Cerita ieu ngandung hikmah-hikmah nu bisa dijadikeun panutan dina hirup. Cerita ieu ogé ngaruh ka budaya, seni, jeung sastra Sunda. Cerita ieu ogé kagungan perbedaan, kritik, jeung keunikan nu teu kapanggih dina cerita Ramayana ti basa séjén.


Mun hayang ningali atawa maca lengkepna cerita ieu, bisa ningali atawa maca di dieu:


Ramayana - Wikipédia Sunda, énsiklopédi bébas


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud


Cerita Ramayana Ti Bahasa Sunda - SoundCloud 4e3182286b


https://soundcloud.com/tilaxconcpo/q-form-better

https://soundcloud.com/goitseinredw/solidworks-2020-premium-crack-download-hot

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page